Docelowi odbiorcy
 • Programiści OCaml/SML uczący się języka Rust.
 • Programiści funkcjonalni, którzy wcześniej nie mieli styczności z języków takimi jak OCaml czy Haskell, ale mogą być zainteresowani pewną techniką abstrakcji.
Pochodzenie
 • Doświadczenie w OCaml i Rust.
 • Doświadczenie w teorii typów.
Nastrój Pomocny
Język Obcy. Moim pierwszym język jest angielki. Jeśli zobaczysz błąd, niezależnie od tego, czy chodzi o pisownię, gramatykę czy dobór słow, skomentuj to!

Stwierdzenie problemu

Problem: chcesz dodać do istniejącego typu implementującego pewnego trait nową działalność, która będzie wymagała używania wewnętrznego stanu.

Problem: chcesz wziąć istniejący typ spełniający jakąś cechę i rozszerzyć go o nową funkcjonalność — w tym nowy stan wewnętrzny.

Jeśli nie chcesz dodać wewnętrznego stanu, istnieje kilka możliwych rozwiązań:

 • Używać domyślnych implementacji metod trait.
 • Używać “extension traits”.
 • Używać impl dyn (uwaga techniczna: będzie to wymagać dynamicznego wywoływania na czasie wykonywania).
 • Używać wolnych (globalnych) funkcji, które są generyczne i akceptują dowolny typ implementujący trait.

Na przykład: implementowanie warstwa cachowania [ang. “caching”] tylko raz, które mogło wtedy zastosować się do dowolnej implementacji jakiegoś trait Backend.

Moduły w stylu ML są naturalnym rozwiązaniem dla tego rodzaju problemów. Bardziej wydajne są one niż tradycyjne “moduły”, jak uważa się w popularnych językach programowania. Zarówno moduły w stylu ML, jak i tradycyjne moduły obsługują:

 • Rozdzielanie kodu na logiczne przestrzenie nazw [ang. “namespaces”].
 • Definiowanie interfejsów.
 • Abstrahowanie typów danych i ukrywanie szczegółów implementacji.

Ponadto moduły w stylu ML mogą być parametryzowane na typach (podobnie szablonom [ang. “templates”] lub typom generycznym w innych językach programowania), a także _innych modułach _(omówione w tym artykule).

Pomimo, że Rust pochodzi z OCaml, nie dziedziczy systemu modułów w stylu ML. Zamiast, system “trait” w Rust przypomina typeclasses z Haskell. Jednak, korzystający dodatkowych funkcji, możemy symulować w Rust moduły w stylu ML.

(Uwaga pedagogiczna: przykładem kanonicznym modułów w stylu ML nad typeclasses chyba jest utworzenie nowego typu “tree-set”, który akceptuje inne kolejności, a nie ogranicza się do jednej kolejności na typ. Sądzę, że ten przykład się nudzi, bo nie rozwiązuje Prawdziwych Problemów Inżynierii, i bo rozwiązanie typeclasses — utworzenie “typ opakowania” [ang. “wrapper type”] z nową kolejnością — wymaga mniej więcej tyle samo pracy dla programisty, co używanie modułów.)

Cachowanie funkcji

Załóżmy, że mamy kosztowne obliczenia, które chcemy cachować (być może wysyłania zapytania do bazy danych lub wykonują dużo pracy związanej z procesorem [ang. “CPU-bound”]). Dla przykładu użyjemy funkcji, która oblicza długość łańcucha:

fn str_len(s: &str) -> usize {
  println!("Called expensive function str_len");
  s.len()
}

Cachowanie indywidualnej funkcji

Jak napisać funkcję która działa jak str_len, ale cachuje wyniki w pamięci podręcznej w taki sposób, że nigdy nie obliczy dwukrotnie tej samej pary klucz-wartość? Jednym ze sposobów jest wygenerowanie funkcji opakowania z zmiennym wewnętrznym pamięcią podręczną i wywołanie podstawowe funkcji str_len kiedy klucza nie ma w pamięci podręcznej:

// Declare that we return an `FnMut` rather than an `Fn`
// because the returned closure may modify mutable state
// (and thus isn't safe to call in parallel -- not relevant
// in this example).
fn make_cached_str_len() -> impl (FnMut(&str) -> usize) {
  let mut cache = HashMap::new();
  // Use the `move` keyword to move the mutable `cache`
  // into the returned closure object. Unlike a variable defined
  // in the closure body itself, this cache will be shared across
  // *all* invocations of the new function.
  move |s: &str| -> usize {
    // For simplicity, we clone the `&str` as the cache key
    // rather than worry about the lifetime annotations here.
    // If we didn't do this, it's possible that our internal `cache`
    // would hold a reference to a `str` even after that `str` was freed.
    let key: String = s.to_owned();
    // Look up the entry in our cache,
    // or create a new one if none exists.
    let result: usize = *cache.entry(key).or_insert_with_key(|key| str_len(key));
    result
  }
}

fn main() {
  let mut cached_str_len = make_cached_str_len();
  let key = "foo";

  // Prints:
  // Called expensive function str_len
  // Cached str len 1/2: 3
  println!("Cached str len 1/2: {}", cached_str_len(key));

  // Cached str len 2/2: 3
  println!("Cached str len 2/2: {}", cached_str_len(key));
}

Oczywiście, możliwe jest również utworzenie struct, która cachuje wewnętrzną pamięcię podręczną i po prostu wymaganie wywołującemu wywołania opakowaną funkcję za pomocą metody .call (uwaga techniczna: Rust obecnie nie obsługuje przeciążania operatora wywołania funkcji).

Cachowanie funkcji generyczne

A teraz abstrahujemy o jeden poziom: a jak chcemy napisać funkcję generyczną do cachowania, która może cachować wyniki dowolnej funkcji, a nie tylko konkretnie str_len? (Uwaga techniczna: aby uprościć sytuację, ograniczymy się do cachowania wyników tylko tych funkcji, które akceptują dokładnie jeden parametr, ponieważ Rust obecnie nie obsługuje “variadic generics”.) Możemy to osiągnąć za pomocą funkcji generycznej:

// Create a function which is generic over the key and value types,
// and accepts a "base" function which takes a key and returns a value.
//
// In order to store the key in the cache, we had to add the additional
// bounds `Eq + Hash` to `K`. To simplify the lifetimes, we added
// the lifetime bound `'static` to `K` and the bound `Clone` to `V`
// (and cloned the value before returning it).
fn cache_f<K: Eq + Hash + 'static, V: Clone>(f: impl Fn(&K) -> V) -> impl (FnMut(K) -> V) {
  let mut cache = HashMap::new();
  move |key: K| -> V {
    let result: &V = cache.entry(key).or_insert_with_key(|key| f(key));
    result.clone()
  }
}

A potem nieznacznie dostosowujemy podany parametr, żeby działały typy w tym przykładzie:

fn main() {
  // To make some types work, add an additional `&`
  // to the parameter type.
  let mut cached_str_len = cache_f(|s: &&str| str_len(s));
  let key = "foo";

  // Prints:
  // Called expensive function str_len
  // Cached str len 1/2: 3
  println!("Cached str len 1/2: {}", cached_str_len(key));

  // Cached str len 2/2: 3
  println!("Cached str len 2/2: {}", cached_str_len(key));
}

Uważanie funkcji jako wartość

Oczywiście z powodu, że zadaliśmy sobie tyle trudu, aby stworzyć tą pamięcię podrzęczną, pewnie chcemy podać ją przekazywać i używać. Idealnie moglibyśmy pisać to tak:

// `impl T` does not compile (yet).
type CachedF<K: Eq + Hash + 'static, V: Clone> = impl FnMut(K) -> V;
type CachedStrLenF = CachedF<&'static str, usize>;

fn accepts_cached_str_len(cached_str_len: CachedStrLenF) {
  let key = "foo";
  println!("Cached str len 1/2: {}", cached_str_len(key));
  println!("Cached str len 2/2: {}", cached_str_len(key));
}

fn main() {
  let mut cached_str_len = cache_f(|s: &&str| str_len(s));
  accepts_cached_str_len(cached_str_len);
}

Niestety, produkuje ten błąd:

error[E0658]: `impl Trait` in type aliases is unstable
 --> src/bin/main3-pass-function.rs:24:50
  |
24 | type CachedF<K: Eq + Hash + 'static, V: Clone> = impl FnMut(K) -> V;
  |                         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
  = note: see issue #63063 <https://github.com/rust-lang/rust/issues/63063> for more information

error: non-defining opaque type use in defining scope
 --> src/bin/main3-pass-function.rs:35:5
  |
35 |   accepts_cached_str_len(cached_str_len);
  |   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
note: used non-generic type `&'static str` for generic parameter
 --> src/bin/main3-pass-function.rs:24:14
  |
24 | type CachedF<K: Eq + Hash + 'static, V: Clone> = impl FnMut(K) -> V;
  |       ^

Nie możemy używać impl Fn w “type alias”, więc musimy to wypisać:

fn accepts_cached_str_len(mut cached_str_len: impl FnMut(&'static str) -> usize) {
  let key = "foo";
  println!("Cached str len 1/2: {}", cached_str_len(key));
  println!("Cached str len 2/2: {}", cached_str_len(key));
}

fn main() {
  let cached_str_len = cache_f(|s: &&str| str_len(s));
  accepts_cached_str_len(cached_str_len);
}

Czyli każde użycie naszej typu funkcji musi zawierać również parametry generycznych typów. To “zaraźliwe” zachowanie szybko staje się nieporęczne w praktyce dla programów nawet o średniej wielkości.

Kodowanie modułów

Moduły w OCaml

Moduły w stylu ML mogą ukrywać typy generyczne w sposób, w jaki same funkcje generyczne nie mogą osiągać (uwaga techniczna: używają pewnej formę typów “existential”). Aby wyrazić podobny przykład za pomocą modułów w stylu ML, możesz przejrzeć (i chyba nie zrozumieć) następujący kod OCaml:

module type Backend = sig
  type t
  type key
  type value
  val compute : t -> key -> value
end

module StrLenBackend = struct
  type t = unit
  type key = string
  type value = int
 let make () = ()
  let compute () key =
  Printf.printf "Computing length of string %s\n" key;
  String.length key
end

module CachedBackend(B: Backend) : sig
  type t
  type key = B.key
  type value = B.value
 val make : B.t -> t
  val compute_cached : t -> key -> value
end = struct
 type key = B.key
 type value = B.value
  type t = {
    backend: B.t;
    cache: (key, value) Hashtbl.t;
  }
 let make backend = {
  backend;
  cache = Hashtbl.create 0;
 }
  let compute_cached t key = match Hashtbl.find_opt t.cache key with
  | Some value -> value
  | None ->
   let value = B.compute t.backend key in
   let () = Hashtbl.add t.cache key value in
   value
end

Ostatecznie chodzi o to, że możesz napisać funkcję taką jak accepts_cached_str_len, za pomocą typu niegenerycznego, takiego jak CachedStrLenBackend.t:

let accepts_cached_str_len (cached_str_len : CachedStrLenBackend.t) =
 let key = "foo" in
 Printf.printf "Cached len 1/2: %d\n" (CachedStrLenBackend.compute_cached cached_str_len key);
 Printf.printf "Cached len 2/2: %d\n" (CachedStrLenBackend.compute_cached cached_str_len key);
 ()
 
let () =
  let backend = StrLenBackend.make () in
 let cached_str_len: CachedStrLenBackend.t = CachedStrLenBackend.make backend in
 accepts_cached_str_len cached_str_len;
 ()

“Associated” typy

Aby osiągnąć coś podobnego do modułów w stylu ML, możemy używać Rust typy “associated” [ang. “associated types”]. Najpierw, zmieniamy nasze typy funkcji w traits (uwaga techniczna: ostatecznie, to jest pewną formą “defunctionalization”).

trait Backend {
  // We declare "associated types" for this trait. For any type 
  // which implements `Backend`, it must declare corresponding `Key`
  // and `Value` types, and include an implementation of `compute`
  // adhering to those types.
  type Key;
  type Value;
  fn compute(&self, key: &Self::Key) -> Self::Value;
}

A teraz stworzymy naszą funkcję str_len jako nowy typ i implementację trait Backend:

// This type doesn't need state, but you could imagine
// embedding e.g. a database connection in this struct.
//
// Normally, types without any data aren't very useful, but
// this is one of the key ideas of the "encoding of ML-style
// modules". Instead of state (or in addition to state), the
// type instead has associated types and functions,
// declared below.
//
// This type corresponds to the "closed-over" variables
// of a closure object.
struct StrLenBackend;

impl Backend for StrLenBackend {
  type Key = &'static str;
  type Value = usize;
  fn compute(&self, key: &Self::Key) -> Self::Value {
    println!("Computing length of key {key:?}");
    key.len()
  }
}

Jak definiujemy generyczną wersję cachowanego backend, który działa dla dowolnego rodzaju Backend? Prosta wersja funkcji generycznej tak jak compute_cached&lt;B: Backend> nie działa, bo chcemy, żeby przechowywał stan. Zamiast tego deklarujemy inny typ, który jest sparametryzowany na typie Backend:

struct CachedBackend<B: Backend> {
  backend: B,
  cache: HashMap<B::Key, B::Value>,
}

impl<B: Backend> CachedBackend<B>
where
  // We require that the wrapped backend adheres to these bounds
  // in order to call any of the functions in this `impl`
  // (including `new`, which is how you would get a new value
  // of this type).
  //
  // Previously, we had to add the appropriate bounds to 
  // each generic type in each place that it appeared.
  // Using a `trait`, we can instead declare the bounds
  // just once on the `impl`.
  B::Key: Eq + Hash,
{
  fn new(backend: B) -> Self {
    Self {
      backend,
      cache: Default::default(),
    }
  }

  fn compute_cached(&mut self, key: B::Key) -> &B::Value {
    self.cache
      .entry(key)
      .or_insert_with_key(|key| self.backend.compute(key.clone()))
  }
}

Następnie skonstruujemy wartości tych typów i przekazujemy je dalej. Inaczej niż wcześniej, możemy nawet stwarzać “type aliases” dla cachowanego typu funkcji — bez konieczności ponownego określenia parametrów typów generycznych w każdym miejscu.

type CachedStrLenBackend = CachedBackend<StrLenBackend>;

fn accepts_cached_str_len(mut cached_str_len: CachedStrLenBackend) {
  let key = "foo";

  // Prints:
  // Computing length of key "foo"
  // Cached len 1/2: 3
  println!("Cached len 1/2: {}", cached_str_len.compute_cached(key));

  // Cached len 2/2: 3
  println!("Cached len 2/2: {}", cached_str_len.compute_cached(key));
}

fn main() {
  let backend = StrLenBackend;
  let cached_str_len = CachedBackend::new(backend);
  accepts_cached_str_len(cached_str_len);
}

Parametryzowanie tylko nad typami

Przekazywanie dalej wartości, które ucieleśniają moduły jest właściwie najpotężniejszą formą tej techniki, odpowiadające “modułom pierwszej-klasy” [ang. “first-class modules”], ale jest to prawdopodobnie najbardziej naturalna forma wyrażania w Rust, ponieważ większość programistów zajmuje się raczej wartościami niż typami. Idealnie byłoby, gdyby optimizer wyeliminował narzut związany z przekazywaniem wartości, która nie zawiera danych.

Rzadko trzeba to robić, ale można wywoływać tylko na podstawie typu i zakazywać nawet budować wartości. Jest to również interesujące z pedagogicznego punktu widzenia jako przykład “kierowanego-przez-typ” [ang. “type-directed”] generowania kodu w Rust. Aby przepisać powyższy przykład bez tworzenia Backend, usuniemy wszędzie parametr &self:

trait Backend {
  type Key;
  type Value;

  // We no longer take a value of type `&self`.
  fn compute(key: &Self::Key) -> Self::Value;
}

// In Rust, it's not possible to make a value of the type
// of an empty enum.
enum StrLenBackend {}

impl Backend for StrLenBackend {
  type Key = &'static str;
  type Value = usize;
  fn compute(key: &Self::Key) -> Self::Value {
    println!("Computing length of key {key:?}");
    key.len()
  }
}

Następnie dostosujemy nasz CachedBackend, żeby bezpośrednio użył B, zamiast wywołać metody na wartości typu B, tak jak wywołanie B::compute:

// Note that we no longer have a member of type `B`.
struct CachedBackend<B: Backend> {
  cache: HashMap<B::Key, B::Value>,
}

impl<B: Backend> CachedBackend<B>
where
  B::Key: Eq + Hash,
{
  fn new() -> Self {
    Self {
      cache: Default::default(),
    }
  }

  fn compute_cached(&mut self, key: B::Key) -> &B::Value {
    self.cache
      .entry(key)
      .or_insert_with_key(|key| B::compute(key.clone()))
  }
}

type CachedStrLenBackend = CachedBackend<StrLenBackend>;

fn accepts_cached_str_len(mut cached_str_len: CachedStrLenBackend) {
  let key = "foo";

  // Prints:
  // Computing length of key "foo"
  // Cached len 1/2: 3
  println!("Cached len 1/2: {}", cached_str_len.compute_cached(key));

  // Cached len 2/2: 3
  println!("Cached len 2/2: {}", cached_str_len.compute_cached(key));
}

fn main() {
  // This weird syntax is equivalent to `CachedBackend<StrLenBackend>::new()`
  // in some other languages. It's written with an extra `::` due to
  // technical restrictions on the syntax.
  //
  // Note that, unlike before, we never pass a *value* into
  // the `CachedBackend`, only a type.
  let cached_str_len = CachedBackend::<StrLenBackend>::new();

  // We could also write the type annotation on the left side and let
  // type inference figure it out:
  let _also_works: CachedBackend<StrLenBackend> = CachedBackend::new();

  // Or we could use our previously-defined type alias:
  let _also_works = CachedStrLenBackend::new();

  accepts_cached_str_len(cached_str_len);
}

Inne kodowania

Moduły w stylu ML obejmują inne funkcje niż powyższe. Oto krótka dyskusja o kodowaniu tamtych funkcji:

 • include:
  • Można używać poprzednio dyskutowane sposoby, tak jak “extension traits”.
  • Albo możesz używać makr — widziałem to w systemach produkcyjnych. (Istnieją dobrze udokumentowane problemy z makrami, których tutaj nie omówię.)
 • Aktualizowanie modułów, czyli tworzenie nowej definicji istniejącego modułu z przedefiniowanym jednym z typów “associated”.
  • Poza makrami, nie widziałem kodowania na to.
 • Typowanie strukturalne [ang. “structural typing”]
  • Rust po prostu nie pozwala strukturalnego typowania obiektów podobnych do modułów. Możesz spróbować zmienić swoje implicytne strukturalne typy na eksplicytne hierarchię traits.
  • Albo możesz używać makr.
 • “Applicative” vs “generative” funktory
  • Zobacz https://stackoverflow.com/questions/52161048/applicative-vs-generative-functors
  • Zależy od konkretnego kodowania modułu. Abstrakcje typów są wprowadzone ręcznie typami “associated” i zawsze są nierówne, podczas gdy typy przekazywane przez parametr typu generycznego mogą być uważane równe. Więc jeśli chcesz funktor generatywnego, możesz bezpośrednio wprowadzić nowy typ abstrakcyjny poprzez kolejną warstwę trait z typem “associated”.

Zobacz też The AST typing problem, abe znaleźć powiązane pytania dotyczące praktycznego kodowania modułów.

Komentarze